středa 23 srp 2017
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
 • lilac style

NAVŠTIVTE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY!!!!!

Tyto webové stránky nejsou aktuální!!!
Prohlédni si naše nové webové stránky www.kite4fun.cz

KITEBOARDING KURZY,SNOWKITING KURZY, LANDKITING KURZY
KITE ŠKOLA www.kite4fun.cz

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com

KITE ŠKOLA KITE4FUN AKTUALITY:

KITEBOARDING KURZY - EGYPT - kite kurzy v teple!!!
2-denní, 3-denní, 4-denní, 6-denní kite kurzy

Proč kite kurzy u nás?
 • - Top rider Lukash jako osobní instruktor
 • - Kite škola co naučí kitovat
 • - Pouze za vhodných podmínek
 • - Výuka pomocí vysílaček
 • - Individuální přístup
Kite škola KITE4FUN
 • - Instruktor a majitel Lukash
 • - Osobní přístup
 • - Výuka pomocí vysílaček
 • - Aktuální kite lokality - Egypt, Exotika
 • - Kite termíny dle dohody
Not Data
 • Nepodařilo se smazat thumbl_700x320.jpg
 • Nepodařilo se smazat thumbl_700x320.jpg
 • Nepodařilo se smazat thumbl_700x320.jpg
 • Nepodařilo se smazat thumbl_700x320.jpg
 • Nepodařilo se smazat thumbl_700x320.jpg

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro nákup zboží a služeb uvedených na www.kite-kurzy.com, jejichž provozovatelem je Lukáš Vogeltanz s místem podnikání Slunná 299, 261 01 Příbram, IČ 74578821 (dále jen "Prodávající" nebo "Pronajímatel").

I - Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží (produktů) a poskytování služeb Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen "Kupující" nebo "Nájemce").
 2. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní nebo nájemní smlouvy (dále jen "Smlouva"). Pro případ nesouladu textu těchto podmínek s textem konkrétní písemné Smlouvy, má přednost text konkrétní Smlouvy. Po uzavření Smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí ujednání, týkající se předmětu této Smlouvy, která v ní nejsou výslovně obsažena.
 3. Učiněním návrhu Smlouvy - objednávkou vyjadřuje Kupující (Nájemce) svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, neuvede-li v návrhu Smlouvy výslovně jinak.

II - Prodej zboží – obchodní dispozice

 1. Jednotlivé Smlouvy se uzavírají na základě písemných (např. emailem) nebo ústních (i telefonických) objednávek Kupujícího. Objednávka se stává návrhem Smlouvy pokud obsahuje jméno a příjmení, bydliště, případně telefonní a emailové spojení Kupujícího. Dále musí objednávka obsahovat jednoznačný popis předmětu smlouvy (dále jen "Zboží"), počet požadovaných kusů a cenu Zboží v souladu s aktuálním ceníkem Zboží umístěným na www.kite-kurzy.com. Dále při odběru dopravcem musí objednávka obsahovat místo dodání Zboží, je-li jiné od bydliště Kupujícího.
 2. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení Zboží Kupujícímu.
 3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží obvykle do pěti pracovních dnů od data obdržení objednávky, není-li sjednáno jinak.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v ceníku (na www.kite-kurzy.com) v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů Prodávajícího. Prodávající se zavazuje kupní cenu Zboží, rozdílnou od kupní ceny uvedené na www.kite-kurzy.com v okamžiku objednávky, sdělit Kupujícímu písemně ve lhůtě pěti pracovních dnů od data dojití návrhu na uzavření Smlouvy. Pokud Kupující s takovou cenou nesouhlasí, je povinen oznámit to Prodávajícímu ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení vyrozumění Prodávajícího a k zaslání Zboží nedojde.
 5. Faktura je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je také prodejka za hotové, tzv. paragon, vydaný při platbě v hotovosti pokladnou Prodávajícího. Kupní cena Zboží bude navýšena o cenu dopravy a cenu doběrečného (dle jednotlivých tarifů smluvního dopravce), (dále jen "Celková cena").
 6. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu Celkovou cenu předem na bankovní účet Prodávajícího č. ú. 43-6264870277/0100 nebo dobírkou při převzetí zboží. Vlastnické právo ke Zboží přecházejí na Kupujícího až po úplném zaplacení Celkové ceny Kupujícím.
 7. Dodací lhůta se přiměřeně k okolnostem prodlužuje, jestliže je prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími zavinění Prodávajícího, jako jsou např. živelní události apod.
 8. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí. Kupující je povinen dodané Zboží neprodleně při přechodu nebezpečí škody na Zboží prohlédnout a případné poškození obalu či jeho obsahu, nebo jiný nesoulad s kupní smlouvou je povinen poznačit na dokladech o převzetí a ihned o této skutečnosti informovat Prodávajícího.
 9. Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého daňového dokladu (faktury, paragonu). Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře, je Kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Podpisem přepravního listu dopravci Kupující potvrzuje převzetí všech produktů, které jsou součástí dodávky Zboží.
 10. Řidič smluvního dopravce je oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu dopravce. Daňový doklad (faktura, paragon) je přiložena v zásilce.
 11. Prodávající poskytuje na Zboží záruku po dobu 24 měsíců, která začíná běžet ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené užitím zboží k jinému účelu než je určeno.
 12. Zjistí-li Kupující během záruční doby vady zboží, je oprávněn tyto vady reklamovat. Reklamace se děje oznámením bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, buď osobně Prodávajícímu zápisem o reklamaci nebo písemně na adresu Prodávajícího. Reklamace Kupujícího musí obsahovat datum dodání Zboží, název Zboží, reklamované množství, popis vady, návrh na vyřízení reklamace a kopii daňového dokladu (faktura, paragon). Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Prodávající se zavazuje přistupovat k reklamaci odpovědně a s odbornou péčí.
 13. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické pošty nebo na základě telefonické objednávky do 14 dní od převzetí Zboží, s výjimkou Smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání Kupujícího, nebo Smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal a s výjimkou Smlouvy, která je uzavřena při osobním odběru zboží Kupujícím. Byla-li Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Prodávajícího, může Kupující od smlouvy odstoupit do 7 dnů od jejího uzavření. Kupující se zavazuje uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy zásadně písemným sdělením zaslaným na adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo předaným osobně Prodávajícímu. Prodávající se zavazuje převzít Zboží osobně, popř. od dopravce jen pokud nebude proti převzetí požadována jakákoliv platba (dobírka apod.). Kupující je v případě odstoupení od Smlouvy povinen vrátit Zboží v původním, nepoužitém a nepoškozeném stavu a v původním obalu včetně návodu k použití a originálu daňového dokladu, popř. dalších dodaných dokumentů (např. slevový kupón apod.). Pokud tak Kupující neučiní, není odstoupení od smlouvy platné a Zboží bude Kupujícímu předáno osobně nebo na náklady Kupujícího odesláno Kupujícímu zpět s písemným vyjádřením důvodu neplatnosti odstoupení. Po splnění všech podmínek uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od Smlouvy se Prodávající zavazuje ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne převzetí vráceného Zboží převést kupní cenu Zboží na účet Kupujícího, jehož číslo se Kupující zavazuje sdělit písemně s úředně ověřeným podpisem, popř. takovou cenu vyplatit v hotovosti Kupujícímu osobně nebo zaslat Kupujícímu poštovní poukázkou na adresu Kupujícího.

III - Poskytování služeb – obchodní dispozice

 1. Jednotlivé Smlouvy na pronájem kite vybavení (dále jen "Pronájem") včetně zaučení (dále jen "Kurzy") se uzavírají na základě písemných (např. emailem) nebo ústních (i telefonických) objednávek Nájemce. Objednávka se stává návrhem Smlouvy pokud obsahuje jméno a příjmení, bydliště, případně telefonní a emailové spojení Nájemce. Dále musí objednávka obsahovat jednoznačný popis předmětu smlouvy – tj. specifikaci pronajímaného vybavení a objednávaného Kurzu, požadovaný termín poskytnutí Pronájmu a Kurzu, a cenu Pronájmu a Kurzu v souladu s aktuálním ceníkem umístěným na www.kite-kurzy.com, popř. další důležité vymezení Pronájmu nebo Kurzu.
 2. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení jejího bezvadného návrhu (viz předchozí odstavec) Pronajímateli, nesdělí-li Pronajímatel Nájemci do pěti pracovních dnů, že návrh smlouvy neakceptuje.
 3. Prodávající se zavazuje poskytnout v rámci Pronájmu a Kurzu Nájemci vybavení a základní teoretické i praktické zaučení v rozsahu Smlouvy. Pronajímatel se zavazuje přistupovat při poskytování Pronájmu a Kurzu s odbornou péčí a s ohledem na bezpečnost Nájemce i třetích osob.
 4. Pronajímatel si vymezuje právo změny cen uvedených v ceníku (na www.kite-kurzy.com) v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů Pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje cenu Pronájmu a Kurzu, rozdílnou od ceny uvedené na www.kite-kurzy.com v okamžiku objednávky, sdělit Nájemci písemně ve lhůtě pěti pracovních dnů od data dojití návrhu na uzavření Smlouvy. Pokud Nájemce s takovou cenou nesouhlasí, je povinen oznámit to Pronajímateli ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení vyrozumění Pronajímatele a k uzavření Smlouvy nedojde.
 5. Cena Pronájmu a Kurzu je splatná předem a to bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele č.ú. 43-6264870277/0100, hotově v pokladně Pronajímatele nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu Pronajímatele, nejpozději však při započetí Pronájmu a Kurzu.
 6. Nájemce prohlašuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a že byl seznámen se všemi potencionálními riziky spojenými s Pronájmem a Kurzem. Nájemce se zavazuje absolvovat Kurz i aktivity spojené s Pronájmem výhradně na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené Nájemci na jeho zdraví či majetku při Pronájmu a Kurzu. Pronajímatel rovněž neodpovídá za škody způsobené Nájemcem třetím osobám na jejich zdraví či majetku.
 7. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli všechny škody, které pronajímateli při poskytování Pronájmu a Kurzu způsobí na vybavení.
 8. Pronajímatel se nezavazuje pro Nájemce sjednat jakékoliv pojištění.
 9. Pronajímatel se zavazuje poskytnout Nájemci Kurz pouze za příznivých klimatických podmínek, které nezvýší riziko vzniku škod na zdraví a na majetku. Pronajímatel Kurz neposkytne za nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. nadměrně silný vítr, nadměrně vysoké vlny, nadměrně poryvový vítr, bouřka, nedostatečný vítr, nedostatek sněhu, nedostatečná viditelnost apod. O vhodnosti povětrnostních podmínek rozhoduje výhradně Pronajímatel a Nájemce se zavazuje beze zbytku dbát jeho pokynů.
 10. Pronajímatel se zavazuje v případě nepříznivých povětrnostních podmínek poskytnout Nájemci, který se účastní Kurzu, jiný náhradní program, jako jsou teoretická výuka, jiné sportovní aktivity, kulturní vyžití apod. Výskyt nepříznivých povětrnostních podmínek nezakládá nárok Nájemce na vrácení ceny Pronájmu a Kurzu.
 11. Nájemce má právo od Smlouvy kdykoliv až do započetí Pronájmu a Kurzu odstoupit, a to písemným sdělením zaslaným na adresu Pronajímatele uvedenou v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pronajímatel se v takovém případě zavazuje Nájemci poskytnout na Pronájem a Kurz následující stornovací podmínky. Stornování kite kurzu s pevně daném datumem v době do 60 dnů před zahájením – stornovací poplatek 10% ze zaplacené ceny, do 30 dnů před zahájením – stornovací poplatek 50% ze zaplacené ceny, do 10 dnů před zahájením - 75% ze zaplacené ceny a v době do vlastního zahájení – 100% ze zaplacené ceny. V případě stornování kite kurzu bez pevného data (kurz na předpoveď a dle podmínek) učtujeme 50% ze zaplacené ceny. V případě že se podmínky nedostaví (například konec zimní sezony a již nenasněží) převedem kurz na letní formu nebo učtujeme storno poplatek 25% ze zaplacené ceny. Pro vyčíslení storno poplatku je rozhodné datum doručení písemného odstoupení Pronajímateli. V případě stornování se Pronajímatel zavazuje Nájemci převést cenu Pronájmu a Kurzu poníženou o stornovací poplatek ve lhůtě do 15 pracovních dnů na účet Nájemce.
 12. Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv až do započetí Pronájmu a Kurzu odstoupit od Smlouvy při nedostatečném počtu účastníků a při okolnostech vylučujících odpovědnost Pronajímatele, jako jsou např. živelní události apod. V takovém případě se Pronajímatel zavazuje poskytnout Nájemci náhradní termín, popř. nesouhlasí-li Nájemce s jiným termínem, vrátit Nájemci již zaplacenou cenu Pronájmu a Kurzu v plné výši, a to ve lhůtě do 15 dní od písemného oznámení Pronajímatele o odstoupení od smlouvy Nájemci, na účet Nájemce, jehož číslo se Nájemce zavazuje dodat s úředně ověřeným podpisem, popř. Nájemci takovou cenu vyplatit v hotovosti nebo zaslat poštovní poukázkou na jeho adresu.
 13. Děti mladší 15 let se mohou zúčastnit Kurzu pouze v doprovodu svého zákonného zástupce, který je rovněž účastníkem Kurzu. Mládež ve věku od 15 do 18 let se může zúčastnit kurzu i bez doprovodu, ale pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V těchto případech nese plnou odpovědnost za jednání nezletilého účastníka kurzu jeho zákonný zástupce.
 14. Nájemce uděluje Pronajímateli souhlas s pořizováním fotografické a filmové dokumentace z průběhu Pronájmu a Kurzu a s jejím použitím pro marketingové a propagační účely Pronajímatele a spolupracujících subjektů.

IV - Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího tak, aby nebyly zneužity třetí osobou.
 2. Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Prodávajícího a s jejich následným zpracováním pro účely Prodávajícího a spolupracujících subjektů, jako jsou zasílání informací o pořádaných akcích, nabídce zboží a jiných aktivitách. Tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Prodávající se v takovém případě zavazuje osobní údaje kupujícího ze své databáze odstranit.

V - Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně jeho obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejněním na www stránkách www.kite-kurzy.com
 2. Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Datum vyhlášení: 1.12.2011                                        Datum účinnosti: 1.12.2011

Vše o našich kite kurzech

Proč se přihlásit na kite kurzy u kite školy Kite4Fun:

kite kurzy

 • Kite škola KITE4FUN nepatří k levným kite školám, ale je to kite škola která tě naučí kitovat
 • pokud tě tedy nenaučíme základy kitingu, vracíme peníze
 • nejefektivnější kite kurzy na trhu - výuka pomocí vysílaček - máš instruktora pořád u sebe
 • sleva 10% na nákup nového kite vybavení
 • velmi kladné reference klientu, kteří se vrací na pokročilé kite kurzy
 • profesionální fotky a video dokumentace z kite kurzu
 • kite kurzy s instruktorem a zároveň top kiterem v ČR a World SnowkiteMasters Mountain Race 2012 - Lukash
 • kite kurzy po celé republice a v zahraničí
 • v ceně veškeré nejnovější kite vybavení od kite firmy FLYSURFER, NAISH, NOBILE (v hodnotě více jak 300 000kč)
 • kite vybavení obměňováno několikrát za kite sezonu tzv. pořád nejnovější modely
 • CHCEŠ KVALITU -> PŘIHLAŠ SE
 • termíny kite kurzu dle přání
Přihlásit se na kite kurz

Jak probíhají naše kite kurzy:

kite kurzy

kite kurzy

kite kurzy

kite kurzy

Kite škola Kite4Fun se snaží naučit kiting co nejefektivněji. Hlavní sílou je náš proškolený kite instruktor a zároveň top kiter v České Republice Lukash, který vyhrává nejen závody v Čechách, ale i v zahraničí. Lukash má mnoholeté zkušenosti jako pedagog a učitel sportu. Dokáže vás naučit veškeré kite odvětví jako je snowkiting, kiteboarding a landkiting. V roce 2010 byl vyhlášen jako nejvšestrannější kiter v ČR. Kite kurzy si užiješ na plno, nejen v hodinách určených pro výuku, ale i mimo ní. Při více denních kite kurzech, probíhájí večer grilovací párty, promítání fotek a videí jak ti co šlo, které po té dostaneš na DVD.

Výuka probíhá pod osobním dohledem a zároveň pomocí vysílaček > víš pořád co dělat!!! Nějčastěji kite kurz probíhá po získání základních informací 1 osoba/1 kite, při uplných začátcích max. 2os/ 1kite tento styl učení je nejefektivnější > učíš se sám, ale i zároveň koukáš na chyby dalšího kurzanta a těmto chybám se pak vyvaruješ. A to vše pod dozorem profi instruktora! Veškerá výuka probíhá podle tvé zdatnosti, kite kurz přizpůsobujeme tvým dovednostem a tvé fyzičce na kite kurzu te naučíme:
 • bezpečnost a pravidla kitingu
 • vše potřebné vědět o větru, který je pro kiting tak důležitý
 • jaké odvětví kitingu existují a jaké vybavení se používá na co
 • kite vybavení a co je co
 • co znamená depower zóna a kraj okna
 • ovládat a řídit malý cvičný kite
 • jak rozbalit/sbalit správně nafukovací kite a komorový kite
 • bezpečnostní prvky kitu a co znamená depower
 • startování a přistávání kitu s pomocníkem, bez pomocníka
 • restart kitu (jak sám odstartuješ kite ze země, nebo z vody)
 • bodydrag jak se dostanu ve vodě ke kiteboardu, a jak se bodydraguje s kiteboardem
 • rozjezdy s kitem na lyžích, snowboardu, kiteboardu a mountainboardu
 • jízda samotná, základy určení směru jízdy, vyhýbání na vodě
 • stoupání proti větru a klesání po větru
 • otáčení se s kitem halsy/změna směru, jízda na toeside/blind,
 • skoky s kitem, nebo z hrany
 • hook/unhook triky

Při opravdu nepříznivém počasí kite kurz odkládáme na jiný termín, případně hledáme společně další aktivitu.


Přihlásit se na kite kurz

Co vše je v ceně kite kurzu?

kite kurzy


V ceně kite kurzu je:

 • komplet půjčení kite vybavení a zkušený kite instruktor
 • profesionální fotografie a video záznam z kite kurzu

V ceně kite kurzu není:

 • doprava (možnost zařídit, nebo možná spolujízda)
 • ubytování a strava(možnost zařídit)


 

Přihlásit se na kite kurz

Kite škola Kite4Fun nabízí nejen kite kurzy: • zajístíme tobě nebo celé rodině ubytování
 • zařídíme levně dopravu
 • zajistíme cestovní pojištění, popřípadě rádi poradíme a zrevidujeme vaše pojistné smlouvy - spolupracujeme s největšími pojišťovny v ČR
 • profesionální postprocesing fotografií z tvého kite kurzu
 • sestřihání prvního tvého kite videa

Přihlásit se na kite kurz

Profesionální fotografie a video z kite kurzu:

Reference k našim kite kurzům:

kite kurzy

kite kurzy

 • ....Kite kurz s Lukashem stojí za to! Je to sympaťák a borec v jednom, snadno a lehce vysvětlí co člověk potřebuje. Bál jsem se jeho profesionality a že mě jako začátečníka bude brát jinak, opak byl pravdou. Výuka pomocí vysílačky byla úžasná, nedokážu si to představit bez ní. Vřele doporučuji a teším se až se s ním znovu někde potkam, nebo zajdem na pivo...
  Petr L. 
 • ....Byl jsem už u jiné kite školy na kite kurzu a tak mohu srovnávat. Lukashe osobní přístup je skvělý. Trávil s námi celý náš pobyt a pro kite kurz dělal maximum. Ohromnou výhodou je nejen jeho profesionální umění na kitu, ale také jeho pedagogické podání problému. Styl učení pomocí vysílačky je o několik řádu jinde než konkurenční kite škola. Lukashe slyšíte prostě pořád. Za 3dny jsem byl schopen jezdit na obě strany (bez stoupání proti větru)...
  Michal T.
 • ....Od začátku až do konce kurzu není co bych vytknul, myslím od vyzvednutí na letišti až po profesionální přístup při vyuce samotné.
  Výsledek? Začal jsem skutečně kitovat, zažil spousty legrace a jednu z mých nejlepších dovolených.
  Pokud stejně tak brouzdáte po internetu a hledáte? tak jako já před..? Kite4Fun kite škola je to nej..co můžu doporučit./ a to ne jen pro začátečníky....
  Roman P.
 • .....Díky tomu, že Lukáš sám fakt hodně slušně jezdí, tak dokáže chyby u druhéh o rychle odhalit a poradit jak na to. Pokroky jsme pak dělali hodně rychle. Pátej, šestej den jsme pak už jezdili každej na vlastním kitu, což bylo možný i díky tomu, že škola měla dostatek vybavení.....
  T.T.
 • ..... Kurz na Prasonisi byl famózní a já si to ještě stoprocentně zopáknu! S Lukashem probíhalo všechno hezky v klidu a pohodě. Žádný stres, žádné výprasky. Dokázal nám úsporně a srozumitelně vysvětlit všechno, co bylo třeba. .....
  Howgh! Bob Řeřicha"
 • .....vedia o kitingu snáď všetko a súčasne sú schopní to zrozumiteľne vysvetliť aj úplným začiatočníkom. Veľmi dôležité u tohto športu je dbať na bezpečnosť, nakoľko kite dokáže mať úžasný ťah, toto majú naozaj perfektne zvládnuté, kladú na to (oprávnene) vysoký dôraz a ani raz som u nich nemal pocit ohrozenia alebo situácie mimo kontroly, čo je snáď prvoradá vec pri úvode do tohto športu.....
  S.K.
 • .....s průběhem příprav jsem byl nadmíru spokojen. Škola za mě zařídila veškeré náležitosti, a tak jsem s přípravou neměl moc starostí. Před cestou jsem byl plný očekávání, která se naštěstí vyplnila.....
  J.K.Časté otázky a odpovědi ohledně kitingu:

kite kurzy

kite kurzy

kite kurzy

kite kurzy

Jak se přihlásit na kite kurz?
 • Stačí si vybrat zda-li se chcete přihlásit na snowkiting, kiteboarding nebo landkiting. Vyplnit formulář s objednávkou, nebo poslat email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně telefonicky na tel. 603208911. Objednávku u nás zaevidujem jako rezervaci po dobu 7dnů o obdržení, do této doby musí být zaplacena záloha na náš účet, jinak rezervace propadá. Jakmile platba dorazí na náš účet je registrace závazná a vy máte zaručený váš kite kurz v daném termínu.

Co když nebude foukat na kite kurzu?

 • Jak se říká "počasí neporučíš". Na snowkiting, kiteboarding, nebo landkiting je potřeba vítr, který pohání kite. V naší kite škole máme kity o velikostech 2m2-21m2, dokážeme tedy využít skoro veškerý typ větru ať už je slabý, ideální, nebo silný. Naše kite kurzy vybíráme hlavně pro maximální možné využítí kitingu, kde je velká pravděpodobnost ideálního počasí. Pokud i přes toto vše bude vědět dopředu že vítr nebude optimální, kite kurz ti přesuneme na jiný termín.

Jak moc je fyzicky náročný je snowkiting, kiteboarding, landkiting?

 • Kiting je na fyzičku individuální. Našemi kite kurzy prošli lidi od 13let až po 70let. Odučili jsme ženy, muže i děti. Vše je o individuálním přístupu a své fyzičky se nemusíte bát.

Je snowkiting, kiteboarding, nebo landkiting nebezpečný?

 • Tento adrenalinový sport je stejně nebezpečný jako je jízda na horském kole, lyžování nebo snowboarding. Vše je respektování daných pravidel, které se u nás naučíte. A pokud tyto pravidla budete respektovat, tento sport se stává bezpečným adrenalinový sportem.

Prošel jsem kite kurzem a rád bych aby se kiting naučila má žena/přítelkyně, ale bojí se. Naučíla by se kitovat?

 • Tyto otázky tu máme velmi často. Samozřejmě, kiting je i pro nežné slečny. Kite kurzy od náš jsou především o bezpečnosti a naučení kohokoli kitovat. Naučíme vaší drahou polovičku, tak že budete moci od této chvíle jezdit všude společně.

Mám dítě, od kolik let ho mohu příhlásit?

 • Do 14let je zapotřebí účastnit se kite kurzu i vy jako dozor - cena je zvýhodněna. Dítě by mělo vážit alespoň 30kg kvuli bezpečnosti a kite vybavení, které máme k dispozici v naší kite škole. Děti do 18let přihlásit můžete s písemným souhlasem zákoného zástupce.

Je nějaký minimální počet lidí na kite kurzu?

 • Kite kurzy probíhají od dvou účastníku v jednom termín. Po dohodě, lze dokonce za určitých okolností mít kite kurz naprosto individuální.

Jsme parta kamarádu/kamarádek, kolegové s práce je možné mít kite kurz na míru?

 • Ano, pokud je vás více a máte takovéto přaní, napište nám email, vypňte formulář, nebo zavolejte. My vám připravím kite kurz přesně podle vašich představ a podmínek. Upravíme nejen lokalitu, délku kite kurzu, ale dokonce i cenu!

Je možné s vámi vytvořit nějakou speciální teambuild akci pro naše zaměstnance, obchodní partnery ?

 • Ano, je to možné. Napiště nám email, vypňte formulář, nebo zavolejte a my pro Vás vytvoříme kite kurz včetně doprovodného programu, ubytování či večerní akce atd... rádi Vám vše připravíme podle Vaší představy. Vynasnažíme se Vám vyjít vstříc.

Mohu platit hotově, případně až těsně před kite kurzem?

 • Ano, tato možnost je. Po telefonické dohodě, čí emailu tyto podmínky můžeme domluvit. Při této variantě Vám nedokážeme závažně rezervovat váš termín kite kurzu.
Přihlásit se na kite kurz
Přihláška a ceník